תנאי שימוש

טופ קומרס רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך תוך שימוש באתר למטרות המפורטות כאן, וזאת תוך שמירת זהותך ופרטיך בסודיות מוחלטת כלפי צדדים שלישיים, ובכפוף לתנאי השימוש ולהוראות הדין. טופ קומרס רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידך במסגרת בקשתך למידע לרישום פרופיל ואו ביוגרפיה ו/או פרסומת באתר, לצורך יצירת קשר אתך בכל הקשור לאתר ולתכניו, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות פעילויות שיווק שלה זאת לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה; לניתוח דפוסי שימוש, כגון מספר ותכיפות הכניסות לאתר ולחלקיו השונים; לאיסוף נתונים סטטיסטיים, לרבות מסירת דפוסים ונתונים אלה לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, הכול בהתאם להוראות החוק לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התש מ"א – 1981. במסירת פרטיך באתר, אתה נותן ל- טופ קומרס אפשרות לעשות בהם שימוש למטרות הללו. טופ קומרס תהיה רשאית לשלוח לך מידע בנושאים הקשורים לאתר ולתכנים, אלא אם כן הודעת ל-טופ קומרס בדואר אלקטרוני info@topcommerce.co.il כי אינך מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני.

איסור על צד שלישיי לפנות למשתמשים: בשום מקרה ובשום אופן לא ישתמש כל צד שלישי באתר ובתכניו מכל סוג שהוא של משתמשי האתר בין למטרות מסחריות ובין לכל מטרה אחרת, אלא באישור מפורש מראש ובכתב מטופ קומרס ועל פי שיקול דעתה.

אינכם רשאים להשתמש או לייצא את האתר או את תכניו, ו/או כל חלק מהם, העומדים לרשותך באתר. אינכם רשאים לעשות באתר, בתכניו שום שימוש שלא הורשה במפורש בתנאי השימוש ושום שימוש שיש בו משום הפרת הדין הישראלי.

המפרסמים באתר אחראים לפרסומות ולתכניה . טופ קומרס אינה אחראית בכל דרך שהיא לפרסומות הללו לרבות חוקיותם, נכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, , משמעויותיהם והשלכותיהם.

הפעלת אחריות

תיקון מוצר תחת אחריות:
תיקון המוצרים תחת אחריות יעשה במחסני החברה בסניף ראש העין המלאכה 23 ראש העין בין השעות 09:00-14:00 בימים א-ה.
יש להביא אישור מספר ההזמנה המכיל את תאריך הקנייה.

עלויות טכנאי לתיקון מוצר בבית הלקוח:
• באזור בין גדרה לחדרה  – 150 ש"ח
• באזור צפון ודרום – 250 ש"ח

מדניות ביטול והחזרים

צרכן הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). הצרכן נדרש לבדוק את המוצר עם קבלתו.

עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, רשאי הצרכן לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן כאמור לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה:

 תחזיר החברה החזר מלא למעט דמי המשלוח בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו, למקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הצרכן ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו. הצרכן יעמיד את המוצר (וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה) לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.

הודעת ביטול עסקה יכול שתימסר על ידי הרוכש לחברה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות:  

  1.  צוות שירות הלקוחות של טופ קומרס בע"מ – בהודעה בעל פה בטלפון מס' 03-9551444 בימים א' – ה' בין השעות 09:00-17:00
  2. בדואר אלקטרוני לכתובת info@topcommerce.co.il
  3.   בהודעה בעל פה שניתן למסור במקום העסק בכתובת המלאכה 23 ראש העין
  4. בדואר רשום לכתובתהמלאכה 23 ראש העין מיקוד  48031

בהודעת הביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו.
זמני ועלויות משלוח – זמן אספקה 3-14 ימי עסקים: • מוצרים קטנים – 39 ש"ח • מוצרים גדולים – 59 ש"ח • כסאותעמדות – 99 ש"ח (כסאות כולל הרכבה)• שולחנות  – 250 ש"ח במרכז (בין גדרה לחדרה) 399 ש"ח לירושלים, צפון ולדרום  – זמן אספקה עד 21 ימי עסקים זמני ועלויות משלוח מהיר במרכז בלבד – זמן אספקה 1 יום עסקים: • מוצרים קטנים – 99 ש"ח • מוצרים גדולים – 139 ש"ח • כסאותעמדות – 199 ש"ח

שתפו עכשיו