תנאי שימוש

טופ קומרס רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך תוך שימוש באתר למטרות המפורטות כאן, וזאת תוך שמירת זהותך ופרטיך בסודיות מוחלטת כלפי צדדים שלישיים, ובכפוף לתנאי השימוש ולהוראות הדין. טופ קומרס רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידך במסגרת בקשתך למידע לרישום פרופיל ואו ביוגרפיה ו/או פרסומת באתר, לצורך יצירת קשר אתך בכל הקשור לאתר ולתכניו, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות פעילויות שיווק שלה זאת לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה; לניתוח דפוסי שימוש, כגון מספר ותכיפות הכניסות לאתר ולחלקיו השונים; לאיסוף נתונים סטטיסטיים, לרבות מסירת דפוסים ונתונים אלה לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, הכול בהתאם להוראות החוק לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התש מ"א – 1981. במסירת פרטיך באתר, אתה נותן ל- טופ קומרס אפשרות לעשות בהם שימוש למטרות הללו. טופ קומרס תהיה רשאית לשלוח לך מידע בנושאים הקשורים לאתר ולתכנים, אלא אם כן הודעת ל-טופ קומרס בדואר אלקטרוני info@topcommerce.co.il כי אינך מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני.

איסור על צד שלישיי לפנות למשתמשים: בשום מקרה ובשום אופן לא ישתמש כל צד שלישי באתר ובתכניו מכל סוג שהוא של משתמשי האתר בין למטרות מסחריות ובין לכל מטרה אחרת, אלא באישור מפורש מראש ובכתב מטופ קומרס ועל פי שיקול דעתה.

אינכם רשאים להשתמש או לייצא את האתר או את תכניו, ו/או כל חלק מהם, העומדים לרשותך באתר. אינכם רשאים לעשות באתר, בתכניו שום שימוש שלא הורשה במפורש בתנאי השימוש ושום שימוש שיש בו משום הפרת הדין הישראלי.

המפרסמים באתר אחראים לפרסומות ולתכניה . טופ קומרס אינה אחראית בכל דרך שהיא לפרסומות הללו לרבות חוקיותם, נכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, , משמעויותיהם והשלכותיהם.